Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE  

22.8.2022

 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Parkanon Pippuri Oy (jäljempänä Optikko Syrjänen)

Y-tunnus: 0596565-3

Osoite: Parkanontie 51, 39700 Parkano

Sähköposti: parkano@optikkosyrjanen.fi

www.optikkosyrjanen.fi

 

Yhteydenotot

Rekistereitä ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen parkano@optikkosyrjanen.fi  tai postitse osoitteeseen Parkanontie 51, 39700 Parkano, yhteystiedoilla varustettuna, ilman henkilötunnuksia.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Optikko Syrjäsen asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoja käytetään verkkopalvelun tarjoamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen, tilausten käsittelyyn, asiakasmarkkinointiin, tilastointiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus sekä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde.  

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidystä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisterien sisällöksi voidaan tallentaa:

– Etu- ja sukunimi

– Osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

– Rekisteröidyn tilaamat tuotteet ja niiden tunnisteet

– Yhteydenotot ja maksutapa

– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Tietolähteet

–  Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot

– Julkiset tietolähteet ja rekisterit

 

Tietojen luovuttaminen     

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien palvelun tuottajien ja yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi palveluiden toteuttamiseen osallistuville kumppaneille ja alihankkijoille, kuten internet- ja sähköpostipalveluiden tarjoajille, maksupalveluyhteistyökumppaneille ja luottokorttiyhtiöille sekä markkinointiin suoramarkkinointia varten. Lisäksi kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa tietojen analysointiin osallistuville tahoille.

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka palvelun käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palvelun turvallisuuden takaamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

 

Henkilötietojen siirtäminen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetietojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus päästä tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain ne tiedot rekisteröidystä, joiden säilytysaika ei perustu voimassa olevaan asiakassuhteeseen tai lainsäädäntöön.

 

Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista                                     

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.

 

Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka rekisteröity on itse rekisterinpitäjälle toimittanut.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.    

 

Tietojen säilytys     

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, sekä viranomaisten ohjeistusta.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelun jatkuvasti kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uusia versioita. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskeviin lainsäädännön muutoksiin. Mikäli tietosuojakäytännöt muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen verkkopalvelussaan ja pyytää tarvittaessa rekisteröidyn suostumuksen. Tietosuojaselosteen sisältöön suositellaan tutustumaan säännöllisin väliajoin.